Tilknytningsbasert barnehage

Tilknytningsbasert  barnehage

De første barnet knytter seg til er foreldrene eller andre nære omsorgspersoner. De er tilstede i barnets liv, gir omsorg og positive opplevelser, dekker barnets primærbehov som mat, drikke, bleieskift, søvn og tar imot barnets følelser.  Når små barn begynner i barnehagen trenger de voksne som ser barnets behov og knytter seg til barnet slik at det føler seg forstått og ivaretatt. Som tilknytningsbasert barnehage legger vi stor vekt  på å fange opp barnets signaler, se på kroppsspråk, lage gode fordypende relasjoner til barn. Voksne i barnehagen har som en viktig oppgave å kunne etablere trygg tilknytning til barna.  For å oppnå det er de avhengig av å kunne forstå barnet innenifra, det vil si hvilket behov barnet uttrykker, både med verbalt språk og kroppsspråk. Barna  opplever mye på en vanlig barnehagedag og de skal alltid ha en trygg og sikker havn hvor de kan hente seg inn.

I Trollhaugen ønsker vi å skape trygge og gode rammer både når barnet starter i barnehagen, og senere ved skifte til stor avdeling og til slutt skolestart. Vi har utarbeidet planer for alle disse overgangene

Tilknytning i oppstart og overgangsituasjoner

Mål: Skape trygghet i alle overgangssituasjoner

Når barnet begynner i barnehagen, bytter avdeling eller begynner på skolen er dette et stort skritt for barnet. Det møter nye omgivelser, rutiner og ikke minst omsorgs- og tilknytningspersoner. Da er det viktig at vi sammen med foreldrene tilrettelegger for at barnet får en trygg og god start.

Før barnet begynner i barnehagen er vi opptatt av at vi skal bli godt kjent med foreldre og barn. Dette innebærer at familien inviteres til flere besøk (hvor mange varierer ut fra behov), og vi tilbyr hjemmebesøk. Jo bedre vi kjenner barnet, jo lettere går oppstarten.

Ved bytte av avdeling er barnet mye på besøk i forkant. Det at avdelingene er mye sammen hver dag,(bla.ved frokost og utelek), bidrar også til å lette overgangen. Slik gis barna mulighet til å bli kjent med alle voksne, skape vennskap og knytte bånd på tvers av avdelinger.

Ved skolestart deltar vi i nettverk med flere skoler og barnehager, og vi besøker alle aktuelle skoler i forkant.